• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Imenovani člani delovnih telesa občinskega sveta

četrtek, 7. februar 2019

Na 3. redni seji občinskega sveta so občinski svetniki potrdili imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta, ki bodo v tem mandatu glede na svoja delovna področja obravnavala zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter občinskemu svetu podajala mnenja in predloge.

Imenovani so člani Odbora za premoženje in finance, Odbora za družbene dejavnosti, mladino in šport, Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbora za okolje in prostor, Komisije za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja,  Komisije za narodnostna vprašanja, Komisije za spremljanje romske problematike, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bil zaradi odstopa podžupana dr. Mihaela Kasaša, ki od 1. februarja funkcijo podžupana opravlja profesionalno, imenovan nadomestni član te komisije Robert Požonec.