• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Predstavljen je občinski proračun za leto 2017

petek, 23. december 2016

Na seji občinskega sveta je župan predstavil predlog proračuna Občine Lendava za leto 2017. Po predlogu, ki ga je obravnaval občinski svet in je predmet zbiranja pripomb zainteresirane javnosti, je predvideno, da bo v prihodnjem letu za proračunsko porabo namenjenih 11.127.956,00 evrov.

Predlog proračuna temelji na ciljih, ki so bili določeni v razvojnem konceptu Občine Lendava za obdobje 2015–2025 ter v predlogih proračunskih porabnikov za obdobje 2017–2018. Tako v ospredju ostajajo zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje nalog na področju lokalne samouprave, spodbujanje gospodarskega razvoja, zaposlovanje ter vlaganja na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja. Posebno pozornost pa posvečamo tudi pripravam na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture in aktivnostim, ki so povezane z njo.

Predlagani proračun za leto 2016 je nekoliko nižji od aktualnega (2 % nižji); predvidoma bo realiziranih 81 % načrtovane porabe. Večina načrtovanih prihodkov (6,6 milijonov evrov) se nanaša na davčne prihodke. V tej kategoriji ostajajo nespremenjena nadomestila za stavbna zemljišča, ki so v pristojnosti občine. Nedavčne prihodke ocenjujemo na 1,3 milijonov evrov, pri čemer se bodo prihodki od najemnin za javno infrastrukturo na podlagi občinskih vlaganj v zadnjih dveh letih povečali za okoli 500.000,00 evrov. Iz državnega proračuna pričakujemo 1,5 milijonov evrov in upamo, da se bodo sprostila tudi investicijska sredstva EU, ki naj bi po naših pričakovanjih znašala 800 tisoč evrov. Občina predvideva prodajo premoženja v višini 460.000 evrov (stavbna zemljišča, stanovanja in zgradbe), financiranje načrtovane porabe iz prihrankov v višini 840.000 evrov in neto zadolževanje v višini 350.000 evrov.

Največji delež iz tekočega dela proračuna je namenjen socialnim transferjem v različnih oblikah (okrog 2,4 milijonov evrov), npr. pokrivanje ekonomske cene vrtca (950 tisoč evrov), domska oskrba občanov (480 tisoč evrov), prevozi šoloobveznih otrok (230 tisoč evrov), sofinanciranje javnih del (200 tisoč evrov), oskrba na domu, zavarovanje brezposelnih oseb itd.

Na drugem mestu tekoče proračunske porabe se nahajajo javni zavodi, ki smo jim namenili okrog milijon evrov, od tega več kot polovico za dejavnosti na področju kulture. Javnim zavodom sledita občinska in medobčinska uprava, katerima v proračunu namenjamo skoraj 1 milijon evrov. V korekcijah proračuna, ki bodo sledile po prvi obravnavi, bomo morali zaradi dogovora vlade s sindikati javnega sektorja, ki se bo v veliki meri financiral s strani občin, povečati načrtovane izdatke za javno upravo.

Predvideni investicijski odhodki znašajo 3,9 milijonov evrov, kar predstavlja 35 % načrtovane proračunske porabe. Načrtovan delež investicij je soliden in ohranja razvojno naravnanost občinskega proračuna. Pri tem predvidevamo, da bomo na račun evropskih virov in na podlagi proračunske razprave lahko dodatno povečali investicijski delež, dezinvestiranja in aktiviranja večjega obsega prihrankov. Pri tem je ključnega pomena učinkovitost projektne pisarne, priprava projektov na zalogo in uspešnost kandidiranja na razpisih. Največ investicijskega denarja bomo namenili za vzdrževanje cestne in druge javne infrastrukture,  za katere pridobivamo namenska sredstva iz naslova najemnin in nadomestil za stavbna zemljišča. Tem izdatkom bomo namenili najmanj 1,5 milijonov evrov. Približno 500.000,00 evrov pa nameravamo vložiti v zagotavljanje pogojev za požarno varnost, zaščito in reševanje ter približno 1 mlijon v energetsko obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih objektov. Del investicijskih izdatkov bomo namenili tudi za pripravo projektov, ki so ključnega pomena pri iskanju vlagateljev in delujejo po principu javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega bi občina prispevala komunalno opremljena zemljišča in idejno projektno dokumentacijo.

Preko javnega poziva za zbiranje predlogov in pripomb želimo v razpravo vključiti čim širši krog zainteresirane javnosti. Glede na zastavljen terminski načrt s pripravo proračuna zamujamo približno en mesec. Razlogi za odstopanja izvirajo iz pasivnosti proračunskih uporabnikov in posameznih strokovnih služb znotraj občinske uprave. Delo nam otežujejo tudi številni nepredvideni dogodki in aktivnosti, ki jim moramo posvečati čas in energijo. Kljub temu bomo proračunsko razpravo za leto 2017 zaključili v mesecu januarju in zamujeno nadoknadili z intenzivnimi pripravami na izvrševanje proračuna. Januarja 2017 bomo pričeli tudi z obravnavo proračuna za leto 2018, ki ga želimo zaključiti najkasneje marca prihodnje leto. Predlagani proračun za leto 2017 je dovolj zadržan, da ohranja stabilnost občinskih javnih financ in hkrati dovolj ambiciozen, da omogoča doseganje zastavljenih ciljev, ki pa so odvisni predvsem od odgovornosti in učinkovitosti proračunskih uporabnikov, ki prevzemajo odgovornost za izvrševanje proračuna.

Rok za pripombe

Občinski svet je tako na seji opravil splošno razpravo (prvo obravnavo) predloga proračuna Občine Lendava za leto 2017.

V času nadaljnje razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, tako da se omogoči vključitev strokovne javnosti. Rok za vlaganje pripomb in predlogov k predlogu občinskega proračuna je v skladu s Poslovnikom OS do 13. januarja 2017 (tj. najmanj 10 dni od obravnave).

Predlog proračuna Občine Lendava za leto 2017 in priložene dokumente si oglejte tukaj.