• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Soglasno potrjen proračun za leto 2017

ponedeljek, 27. februar 2017

Občinski svet je soglasno potrdil proračun občine za leto 2017, kar je dobra popotnica za njegovo izvajanje. Višina proračuna za leto 2017 znaša skoraj 13,5 milijonov evrov in je razvojno naravnan. Proračun za letošnje leto je bil oblikovan v širši razpravi, v potrjenem predlogu pa so bili upoštevani skoraj vsi predlogi in pripombe zainteresirane javnosti. Proračun za leto 2017 ohranja stabilnost občinskih javnih financ in je hkrati dovolj ambiciozen, da omogoča doseganje zastavljenih ciljev.

Priprave proračuna za leto 2017 so se strokovne službe Občine Lendava lotile že oktobra 2016. Proračun temelji na vsebinskih in razvojnih ciljih, ki so bili določeni v razvojnem konceptu Občine Lendava za obdobje 2015–2025 ter v predlogih proračunskih porabnikov za obdobje 2017–2018, predvsem pri pripravi razvojnih in investicijskih programov. V ospredju ostajajo zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje nalog na področju lokalne samouprave, spodbujanje gospodarskega razvoja, zaposlovanje ter vlaganja na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja.

Občinski svet je prvo obravnavo proračuna je opravil na 12. redni seji 22. decembra 2016, predlog proračuna je Občina objavila na svoji spletni strani in pozvala zainteresirano javnost, da poda svoje predloge in pripombe. Hkrati s pozivom so se pričele obravnave na delovnih telesih občinskega sveta, glede oblikovanja končnega predloga in doseganja zastavljenih ciljev proračuna se je župan posvetoval tudi s predsedniki krajevnih skupnosti, javnimi zavodi in člani nadzornega odbora.  

Pozitivno mnenje k  predlogu proračuna so podali Odbor za premoženje in finance, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbor za okolje in prostor ter Nadzorni odbor Občine Lendava.

Pripravljeno gradivo in široka javna obravnava so prispevali k temu, da je predlagani proračun, v katerem so skoraj v celoti upoštevani predlogi in pripombe, dobil tudi soglasno podporo občinskega sveta.

Proračun za leto 2017 je za 2 milijona evrov višji od proračuna za leto 2016 in prav tako potrjeni proračun za 2 milijona višji od predloga v prvi obravnavi, predvsem na račun pričakovanih sofinancerskih sredstev EU in države ter zaradi ostanka sredstev na računu Občine ob koncu leta.

Tekoči del proračuna je predlagan v višini 7.282,987,00 evrov in predstavlja 55 odstotkov načrtovane proračunske porabe.

Največji delež iz tekočega dela proračuna je namenjen socialnim transferjem (pokrivanje ekonomske cene vrtca, domska oskrba občanov, prevozi šoloobveznih otrok, sofinanciranje javnih del, oskrba na domu, zavarovanje brezposelnih oseb itd.). Na drugem mestu tekoče proračunske porabe se nahajajo javni zavodi, ki jim sledita občinska in medobčinska uprava.

Del investicijskega dela proračuna bo tudi v letošnjem odvisen od sofinanciranja države in EU. Podlaga za načrtovanje investicij je Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020. Višina investicij v letu 2017 bo predvidoma 5.862.030,00 evrov, kar predstavlja 45 % načrtovane proračunske porabe. Načrtovan delež investicij ohranja razvojno naravnanost občinskega proračuna.

Največ investicijskega denarja bomo namenili za vzdrževanje cestne in druge javne infrastrukture, zagotavljanje pogojev za požarno varnost, zaščito in reševanje, energetsko obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih objektov in sanacijo plazišč. Med načrtovanimi investicijami v investicijskem obdobju do leta 2020 bi še omenili večfunkcionalni kulturni center, center za socialne programe in socialno podjetništvo, urejanje biosfernega območja in infrastrukture za sonaravni turizem, obnova gradu in oživitev starega mestnega jedra, trajnostni razvoj prometne infrastrukture, projekt Termalno jezero in IronCurtainCycling, komunalno opremljanje zemljišč in investicijsko vzdrževanje objektov v kontekstu energetske prenove, katerih realizacija bo odvisna od pridobljenih sofinancerskim sredstev.

Proračun je objavljen na spletni strani občine in v Uradnem listu RS. Sledijo razpisi in javni pozivi potencialnim uporabnikom proračunskih sredstev, ki bodo prav tako objavljeni na spletni strani občine. Proračun za leto 2017 ohranja stabilnost občinskih javnih financ in hkrati dovolj ambiciozen, da omogoča doseganje zastavljenih ciljev, ki pa so odvisni predvsem od odgovornosti in učinkovitosti proračunskih uporabnikov.