• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Soglasno potrjen zaključni račun

petek, 28. april 2017

Občinski svet je soglasno sprejel Zaključni račun proračuna občine Lendava za leto 2016 s prilogami in Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter ugotovil, da je dosežena večina načrtovanih ciljev in razvojnih trendov.

Predvsem so doseženi cilji na področju kakovosti bivanja in komunalne infrastrukture kot tudi pri zagotavljanju lastnih in tujih investicijskih vlaganj. Prav tako se je glede na predhodna leta nekoliko izboljšal socialni položaj občanov, kar nakazuje tudi tendenca padanja stopnje brezposelnosti.  Poleg tega lahko še izpostavimo učinkovito upravljanje proračuna, relativno močno gospodarstvo,  dobro prometno povezanost in povečano investicijsko dejavnost. Kot velik izziv pa še vedno ostajajo spremembe na področju demografskih gibanj, šibka socialno vključenost in angažiranost lokalnega prebivalstva.

Realizacija proračuna glede na načrtovano v letu 2016

Prihodki proračuna so bili v letu 2016 realizirani v višini 8.915.498 evrov (97 % v primerjavi z planiranimi), medtem ko so odhodki bili realizirani v višini 8.520.110 evrov (75 % v primerjavi z planiranim). Stanje neporabljenih sredstev na koncu leta 2016 znaša skupaj z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let 2.917.582 evrov.

Vrednost realiziranih projektov in investicij v letu 2016 je 2.151.531 evrov, kar je za 2.058.169 evrov manj od načrtovanega. Razlog za nekoliko večje odstopanje v realizaciji je predvsem v ambiciozno in investicijsko usmerjenem proračunu, ki vključuje široko paleto projektov in investicij, pri čemer pa je realizacija odvisna od uspešnega pridobivanja evropskih in drugih sredstev, urejanja lastniških razmerij, pridobivanja raznih soglasij, itd.

Posebno pozornost v poslovanju Občine bo v letu 2017 namenjena tistim področjem, ki predstavljajo specifike in posebnost; to so delovanje in položaj krajevnih skupnosti, terjatve, učinkovitost pri razpolaganju s stvarnim premoženjem, varnostni dejavniki kot npr. plazovi ter evropski projekti, ki prestavljajo doloženo tveganje.