• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Stališča in aktivnosti v zvezi z daljinskim ogrevanjem

ponedeljek, 24. oktober 2016

Po sestanku s predstavniki podjetja Petrol Geoterm in Stanovanjskega podjetja Lendava zaradi problematike obračunavanja daljinskega ogrevanja, je župan mag. Anton Balažek 20. oktobra 2016 na posvet povabil tudi 28 predstavnikov kurilnih odborov in stanovanjsko podjetje.

V uvodnem delu pogovora so se prisotni seznanili s tem, da je daljinsko ogrevanje pomembno za stanovalce ter javne institucije in ga je bilo potrebno urediti s koncesijsko pogodbo. Ta ne določa način oblikovanja cene, ker to ureja država s Pravilnikom, ki velja tudi, če koncesijske pogodbe ne bi bilo. S koncesijsko pogodbo je občinska uprava pridobila pravico vpogleda v vse podatke podjetja Petrol Geoterm, ki izvaja daljinsko ogrevanje.

Zaradi navedenih pravic in lastništva velikega dela stanovanj ter javnih objektov je občina enako kot drugi koristniki daljinskega ogrevanja zainteresirana, da se zadeve uredijo. Občinska uprava je neposredno odgovorna za nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe in varovanje javnega interesa. V zvezi s tem so zaposlenim dodeljene konkretne naloge.

Občinska uprava ugotavlja, da se stroški daljinskega ogrevanja na podlagi  pridobljenih podatkov podjetja Petrol Geoterm in prikazanih prihodkov izvajalca niso povečali. Nasprotno pa ugotavljamo, da so se obremenitve uporabnikov v posameznih primerih močno povečale, kar je pretežno posledica drugačnega načina obračunavanja storitve, ki pa za večino porabnikov ni sprejemljiv. Zadeve je potrebno podrobno pogledati tudi na strani koristnikov.

Občina je angažirala Energetsko svetovalno pisarno in bo financirala njeno delovanje, da se zagotovi ustrezna strokovna podpora pri reševanju problematike. Storitev Energetske svetovalne pisarne se bo občina posluževala pri nadzoru izvajanja koncesijske pogodbe, občina pa bo omogočila, da se bodo teh storitev lahko posluževali tudi občani. Tako se bodo lahko na tem mestu obravnavali posamični primeri koristnikov daljinskega ogrevanja. Na razgovoru je bil prisoten tudi vodja Energetske svetovalne pisarne ENSVET g. Evgen Gömböš, ki se je strinjal s predlogom in podal svoj pogled na problematiko.

Prisotni ugotavljajo, da je način obračunavanja daljinskega ogrevanja nesprejemljiv glede na obremenjenost koristnikov s fiksnimi stroški in od izvajalca pričakujejo, da ne glede na Pravilnik o oblikovanju cen to nemudoma spremeni. Takšno stališče bo občina skupaj s predstavniki kurilnih odborov zastopala na sestanku z izvajalcem daljinskega ogrevanja, od katerega se pričakuje, da na sestanek pride s konkretnimi rešitvami.

Na sestanku je bilo govora tudi o tem, da se stanovanja morajo ogrevati vsaj na tako imenovano projektirano temperaturo (20 °C), da bi občina s priključitvijo javnih objektov (kulturni dom, vrtec) lahko vplivala na znižanje stroškov ogrevanja in da posamezni stanovanjski bloki razmišljajo o izstopu iz sistema daljinskega ogrevanja.