• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Višja subvencija za male čistilne naprave v letu 2017

sobota, 1. april 2017

Občinski svet je potrdil predlog, da se zaradi majhnega odziva v letu 2016 višina subvencije nakupa in vgradnje male čistilne naprave s 500 evrov za fizične osebe zviša na 1.500 evrov; tolikšna bo tudi subvencija za subjekte, ki izvajajo gospodarsko dejavnost. Do razlike subvencije pa bodo upravičeni tudi tisti, ki jim je bila dodeljena subvencija v letu 2016.

V skladu z državno uredbo je skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda do konca leta 2021. S povečano subvencijo želi Občina dodatno vzpodbuditi občane h gradnji malih čistilnih naprav v delih občine, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema. Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine, naselje »Grede«), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov približno 250 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava, ki so upravičeni do subvencije v letu 2017, ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko.

Javni poziv za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Lendava bo v prihodnjih dneh objavljen na spletni strani Občine Lendava.