• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Proračun 2017

Občinski svet je soglasno sprejel Zaključni račun proračuna občine Lendava za leto 2016 s prilogami in Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter ugotovil, da je dosežena večina načrtovanih ciljev in razvojnih trendov.

Objavljen je JAVNI POZIV za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Lendava, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in so investitorji fizične, pravne osebe ali samostojni podjetniki.

Občinski svet je potrdil predlog, da se zaradi majhnega odziva v letu 2016 višina subvencije nakupa in vgradnje male čistilne naprave s 500 evrov za fizične osebe zviša na 1.500 evrov; tolikšna bo tudi subvencija za subjekte, ki izvajajo gospodarsko dejavnost.

Občina Lendava je v začetku leta pričela z ureditvijo dvorišča in sanacijskimi deli na objektu knjižnice v Lendavi ter celostno obnovo ceste v Čentibi. Dela se bodo predvidoma zaključila do konca marca.

Občinski svet je soglasno potrdil proračun občine za leto 2017, kar je dobra popotnica za njegovo izvajanje. Višina proračuna za leto 2017 znaša skoraj 13,5 milijonov evrov in je razvojno naravnan.

Na seji občinskega sveta je župan predstavil predlog proračuna Občine Lendava za leto 2017. Po predlogu, ki ga je obravnaval občinski svet in je predmet zbiranja pripomb zainteresirane javnosti, je predvideno, da bo v prihodnjem letu za proračunsko porabo namenjenih 11.127.956,00 evrov.