• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Splošno o okolju v Lendavi

V letu 2012 in 2013 so potekale obsežne raziskave o tem, v kakšnem stanju je naše naravno okolje. Analize trajnostnih potencialov, onesnaženosti tal in onesnaženosti zraka so spodbudne in boljše od pričakovanega. Na splošno velja, da je okolje pri nas razmeroma dobro ohranjeno. Največ negativnih vplivov na zrak imajo še vedno promet, mala kurišča in prašni delci zaradi erozije tal. Kakovost tal je prav tako boljša od pričakovanj. Lokalna onesnaženost je v Lendavskih goricah posledica bakra in v industrijski coni zaradi težkih kovin.

Za čisto okolje lahko največ naredimo sami. Preprečiti moramo izpuste fekalnih voda v naravo, nastajanje divjih odlagališč, zmanjšati količino odpadkov, povečati energetsko učinkovitost naših bivališč, zmanjšati porabo pesticidov in ozaveščati občane.

V sodelovanju z Inštitutom za okolje in prostor izvajamo meritve onesnaženosti zraka, onesnaženost tal. 

Strateški dokumenti:

Okoljski odtis

Kataster virov onesnaževanja zraka Občine Lendava

Trajnostna raba tal v občini Lendava

Lokalni energetski koncept

Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti okolja in trajnostnega odtisa občine

Občinski program varnosti Občine Lendava

Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Lendava (SEAP)

Ocena požarne ogorženosti