• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Katalog informacij javnega značaja Občine Lendava

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSÉG

Glavna ulica 20
9220 Lendava
Tel.: 02 577 25 00
Fax.: 02 577 25 09
Elektronski naslov: obcina@lendava.si
Spletni naslov: www.lendava.si
Matična številka: 5874645000
ID za DDV: SI 27705935

Župan občine: Janez MAGYAR
Direktorica občinske uprave: Aleksandra KRESLIN
Datum prve objave kataloga: 20.10.2008
Datum zadnje spremembe: 21.8.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lendava.si 
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v času uradnih ur, na sedežu občinske uprave, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Lendava, zakonodaji, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Katalog prav tako vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih naročilih, javnih razpisih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih. 

2. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA

2.a Organigram

*Organigram v priponki

2.b Delovna področja organa        

Občina Lendava samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s Statutom Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10-UPB, 48/11, 55/11, 56/12, 112/13 in 74/15), zakoni in drugimi predpisi, zlasti pa:

 • normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
 • upravlja občinsko premoženje
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj
 • skrbi za lokalne javne službe
 • zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
 • pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja
 • upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti
 • skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
 • ureja javni red v občini
 • lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov

Notranje organizacijske enote v občinski upravi so:

NOE Urad Župana
NOE za premoženjske, finančne in računovodske zadeve
NOE za gospodarske javne službe in krajevne skupnosti
NOE za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo
NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo
NOE Režijski obrat

Delovna področja notranjih organizacijskih enot in njihove pristojnosti so navedene v Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava. Struktura in organizacija dela notranjih organizacijskih enot pa je določena z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava z dne 31.12.2015 (spremembe in dopolnitve 20.1.2016 in 7.6.2016).

3. URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, je:
Aleksandra KRESLIN, direktorica občinske uprave 

4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA TER PREDPISOV LOKALNE SKUPNOSTI 

Povezava do predpisov Evropske unije: http://eur.lex.europa.eu
Povezava do državne zakonodaje: http://www.pisrs.si
Register veljavnih predpisov Občine Lendava najdete tukaj.
Seznam predlogov predpisov: Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Lokalna samouprava - Občinski svet - Gradiva (povezava)

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

( - dokumenti, prevedeni v madžarski jezik)

Statut Občine Lendava 

Poslovnik občinskega sveta Občine Lendava 

Razvojni koncept Občine Lendava za obdobje 2015-2025 

Koncept razvoja in financiranja krajevnih skupnosti v Občini Lendava 

Odlok o proračunu Občine Lendava z obveznimi prilogami

Lokalni energetski koncept

Trajnostna raba tal

Izračun okoljskega odtisa Občine Lendava

Kataster virov onesnaževanja zraka občine Lendava

Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti okolja in trajnostnega odtisa občine 

Program športa Občine Lendva za leto 2017

Program socialnega in zdravstvenega varstva ter razvoja človeških virov v Občini Lendava za leto 2016 

Program dvojezičnega poslovanja in ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti za leto 2016

Program dvojezičnega poslovanja in ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti za leto 2017

6. SEZNAM PROJEKTOV V IZVAJANJU IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Projekti Občine Lendava za leto 2017 so določeni v Načrtu razvojnih programov občine Lendava 2017-2020

Projekti v izvajanju so: 

Celostna prometna strategija Občine Lendava

 • Skrbnik projekta: Robert Recek, Višji svetovalec II.,  udia

7. SEZNAM NAJPOGOSTEJŠIH VRST UPRAVNIH IN DRUGIH POSTOPKOV TER SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH Z DELOVNEGA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE

Seznam najpogostejših upravnih in drugih postopkov po notranjih organizacijskih enotah

NOE Urad Župana

Drugi postopki:

 • Sofinanciranje dejavnosti ter programov na podlagi javnih razpisov občine
 • Organiziranje gospodarskih ter negospodarskih javnih služb v občini

NOE za premoženjske, finančne in računovodske zadeve

Drugi postopki:

 • Dodeljevanje neprofitnih stanovanj upravičencem
 • Financiranje družinskega pomočnika, institucionalnega varstva ter obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičencem
 • Subvencija najemnine upravičencem
 • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

NOE za gospodarske javne službe in krajevne skupnosti

Drugi postopki:

 • Sofinanciranje dejavnosti ter programov na podlagi javnih razpisov občine
 • Organiziranje gospodarskih ter negospodarskih javnih služb v občini
 • Organiziranje gospodarskih ter negospodarskih javnih služb v občini

NOE za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo

Upravni postopki:

 • Odločba o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
 • Odločba o prekopu posmrtnih ostankov

Drugi postopki:

 • Financiranje izvajanja programa javnih del
 • Sofinanciranje dejavnosti ter programov na podlagi javnih razpisov občine

NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo

Upravni postopki:

 • Soglasje za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata
 • Potrditev rednega ter podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata
 • Soglasje za uporabo javne površine oz. objekta za namen javnih zbiranj ali prireditev
 • Potrdilo o seznanitvi občine o javnem shodu ali prireditvi
 • Soglasje za prodajo blaga na premični stojnici oz. s potujočo prodajalno na javni površini
 • Soglasje za izvajanje gostinske dejavnosti izven gostinskega obrata na javni površini
 • Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 • Potrdilo o prijavi uporabe zvočnih naprav
 • Soglasje za priključitev na javno vodovodno omrežje
 • Soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
 • Soglasje za izvajanje del v varovalnem pasu občinske ceste
 • Dovoljenje za delno, popolno ali polovično zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del
 • Dovoljenje za zaporo občinske ceste zaradi javnega zbiranja ali prireditve
 • Soglasje za  izredni prevoz na občinski cesti
 • Odločba o plačilu komunalnega prispevka
 • Lokacijska informacija
 • Potrdilo  o namenski rabi zemljišča
 • Potrdilo o predkupni pravici občine
 • Soglasje za poseg v prostor
 • Soglasje za gradnjo objekta v varovalnem pasu občinske ceste
 • Priglasitev udeležbe v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja

Drugi postopki:

 • Sofinanciranje dejavnosti ter programov na podlagi javnih razpisov občine
 • Obravnavanje pobud za spremembo občinskih prostorskih aktov
 • Izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov
 • Izvajanje redarske službe
 • Odločanje v postopku o prekršku 

7.b Upravni postopek na 1. stopnji

mag. Tibor HEBAR, inšpektor svetnik, pooblastilo za odločanje
Jasna BRAČIČ-SZABÓ, podsekretarka, univ. dipl. prav., pooblastilo za vodenje dejanj
Danijela LEVAČIČ, višja svetovalka II, univ. dipl. ekon., pooblastilo za vodenje dejanj
Miran DOMA, inšpektor III, dipl. ekon., pooblastilo za odločanje

7.c Upravni postopek na 2. stopnji

Janez MAGYAR, župan, pooblastilo za odločanje
mag. Tibor HEBAR, inšpektor svetnik, pooblastilo za vodenje dejanj
Jasna BRAČIČ-SZABÓ, podsekretarka, univ. dipl. prav., pooblastilo za vodenje dejanj
Aleksandra KRESLIN, podsekretarka, univ. dipl. ekon., pooblastilo za vodenje dejanj

7.d Postopki o prekrških

mag. Tibor HEBAR, inšpektor svetnik, pooblastilo za odločanje
Miran DOMA, inšpektor III, dipl. ekon, pooblastilo za odločanje
Jožef FARKAŠ, občinski redar II, stroj. tej., pooblastilo za odločanje

8. JAVNA NAROČILA IN JAVNI RAZPISI

Javna naročila so objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Razpisi in javne objave.
Javni razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Razpisi in javne objave.

Odgovorna oseba: Danijela Levačič, višja svetovalka II., univ.dipl.ekon.

9. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest (21. člen Zakona o javnih uslužbencih)
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih (21. člen Zakona o javnih uslužbencih)
Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari (322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku) 
Register stanovanj v lasti občine (154. člen Stanovanjskega zakona)
Centrala evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine (71. člen Zakona o javnih financah)

Evidence so dostopne na sedežu občine v času uradnih ur.

10. VLOGE V UPRAVNIH POSTOPKIH Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Seznam vlog je naveden na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Obrazci.

11. POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Prosilci lahko vložijo vlogo za dostop do informacij javnega značaja preko elektronske ali klasične pošte, vlogo pa lahko vložijo tudi neposredno na sedežu organa.

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Zakonodajalec pa je za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani vsebino preostalega dela dokumenta.

Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je Vlada RS uredila z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/07). Le-ta v 21. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki oz. zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oz. drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

12. STROŠKOVNIK

Stroški dostopa do informacij javnega značaja se zaračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (povezava UL).

13. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

informacije v zvezi z javnimi razpisi
informacije v zvezi z javnimi naročili
informacije o stvarnem premoženju Občine Lendava
informacije o izvajanju proračuna Občine Lendava
Informacije o plačah javnih uslužbencev

14. SEZNAM POMEMBNEJŠIH VSEBINSKIH SKLOPOV, KI VSEBUJEJO INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije o Občini Lendava so dosegljive na spletni strani občine. Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti občinske uprave, občinskega sveta, župana ter nadzornega odbora so na voljo na sledečih povezavah:

Novice

Županove aktivnosti

Županova stališča in pogledi

Gradiva in zapisniki občinskega sveta

Lokalna samouprava – krajevne skupnosti

Program dela in poročila Nadzornega odbora

15. LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2016