• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna razprava o viziji in prioritetah celostne prometne strategije

petek, 6. januar 2017

V uvodu javne razprave so bili prikazani rezultati analize stanja na področju celovitega urejanja prometa, ki so odraz opravljenih terenskih ogledov, intervjujev, anket, delavnic in drugih aktivnosti, ki so od maja 2016 do januarja 2017 odvijale v sklopu priprave celotne prometne strategije.

Analiza stanja ugotavlja, da je večina občanov in občank zadovoljnih s trenutnim stanjem prometa v občini. Več kot 55% vprašanih namreč meni, da je stanje v prometu zelo dobro oziroma dobro. Da stanje slabo oziroma zelo slabo meni le slabih 25% vprašanih. Največ slabosti oz. pomanjkljivosti prebivalci vidijo v slabih pogojih za kolesarjenje in pešačenje, prehitri in s tem povezani nevarni vožnji voznikov, nezadovoljivim avtobusnim prevozom in neustrezno urejenih površinah za gibalno ovirane osebe. S tem povezana je tudi nujnost izvedbe ukrepov, pri čemer javnost meni, da bi se morale prednostno urediti oziroma prilagoditi obstoječe površine starejšim in gibalno oviranim, zagotoviti varne poti za pešce, kolesarje in šolarje ter urediti več javnih površin. Varnost in odpravljanje arhitektonskih ovir za gibalno ovirane namreč predstavljata med prebivalci največjo vrednoto.

Med ključnimi stvarmi, ki bi jih prav tako morali urediti v Lendavi pa so tudi boljša dostopnost do storitev javnega potniškega prometa. V analizi stanja je bilo ugotovljeno tudi alarmantno stanje potovalnih navad prebivalcev. Za večino voženj se uporabljajo osebni avtomobili. Največ voženj se opravi za vožnjo v službo in opravljanje dnevnih obveznosti, pri čemer v več kot 40% voženj v avtomobilu sedi le 1 oseba. Kolo v povprečju uporablja 9% odraslih prebivalcev občine, pešači jih okoli 7%, javni potniški promet (avtobus ali vlak) pa jih uporabljata le dobra 2%. Zelo podobno sliko je pokazala tudi anketa o potovalnih navadah pri otrocih.

Ob zaključku predstavitve CPS Lendava je bila predstavljena vizija celovitega urejanja prometa v Občini Lendava. Vizija sledi ugotovitvam iz analize stanja, ideji celostne prometne strategije ter izhodiščem in filozofiji, ki jih Občina Lendava sledi v kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture 2025, vizija pa se glasi VRNIMO OBČINO LENDAVA PEŠCEM IN KOLESARJEM. Skladno z vizijo se promet v Lendavi organizira na način, da ta zagotavlja privlačno in kakovostno okolje za bivanje in da kot tak prispeva h krepitvi vloge gospodarskega, kulturnega in izobraževalnega središča lokalnega pomena:

Dokaj dobro razvita mreža kolesarskih in sprehajalnih poti se z nadgradnjami, dograditvami in izboljšavami še dodatno naveže na obstoječe zelene in druge javne površine ter tako z večjo izkoriščenostjo potenciala dodatno prispeva v vzpodbujanju bolj trajnih oblik mobilnosti v občini. Z povečevanjem mreže kolesarskih in sprehajalnih poti v smeri glavnih generatorjev razvoja se v vseh smereh zagotavlja dobra povezanost Lendave z zaledjem, sosednjimi občinami in sosednjimi državami.  

Mesto je dostopno vsem, posebna pozornost pa se namenja vključevanju ranljivejših skupin kot so invalidi in starejši občani. Z ustrezno razmestitvijo dejavnosti se zmanjšuje potrebe po uporabi osebnih vozil. S preusmeritvijo glavnih prometnih tokov skozi naselje na obvoznico oz. avtocesto se prometno razbremenjuje jedro Lendave, kar s spremembo prometnega režima omogoča izvedbo drugih ukrepov s katerimi se večjo pozornost namenja predvsem pešcem. Širi se tudi javni potniški promet. Z raznimi aktivnostmi se ozavešča pomen trajnostno mobilnosti, zato Lendava postane mesto ozaveščenih in odgovornih ljudi, kar omogoča sobivaje različnih oblik mobilnosti. Lendava tako postane varno mesto, ki v ospredje postavlja pešce, kolesarje ter vse uporabnike javnega potniškega prometa.