• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Pojasnila o posledicah prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2018 na finančno stanje Občine Lendava v letu 2019

četrtek, 17. oktober 2019

Stanje neporabljenih sredstev po vseh treh bilancah na dan 31.12.2018 znaša 2.668.203 €, od tega sredstva krajevnih skupnosti 115.107 €. Občina Lendava je imela na razpolago s 1.1.2019 za izvrševanje proračuna 2019 za vse prevzete obveznosti 2.553.096 €. Pri tem je potrebno upoštevati, da je Občina Lendava 14.12.2018 najela in počrpala dolgoročni kredit v višini 1.000.000 €, kar je prikazano v znesku 2.553.096 € neporabljenih sredstev na dan 31.12.2018. Dejanska neporabljena sredstva, brez kredita, znašajo 1.553.096 €. Servisiranje tega dolga bremeni finančni tok v naslednjih 10-tih letih.

I. Prevzete pogodbene obveznost za investicije v letu 2018, ki bremenijo proračun 2019  znašajo 2.223.943 €, od tega:

 1. Center za zaščito in reševanje = 1.273.851 €
 2. Večnamenski objekt Lendavske gorice = 293.412 €
 3. Investicijsko vzdrževanje cest  = 96.434 € + 34.699 € + 108.939 €= 240.072 €
 4. Urejanje hudournikov, plazišč = 343.425 €
 5. Projekti Blagovnica = 53.912 €
 6. KS Gornji Lakoš = 19.271 €

II. Prevzete pogodbene obveznosti v letu 2018, ki bremenijo tekoči del proračuna 2019 znašajo 189.305 €, od tega:

 1. Vrtec Lendava = 76.481 €
 2. DOŠ Genterovci = 5.131 €
 3. Zavod za turizem in razvoj = 34.425 €
 4. Zavod za turizem in razvoj (TIC) = 16.372 €
 5. KKC Lendava = 56.896 €

III. Pokritost prevzetih obveznosti z neporabljenimi sredstvi na dan 31.12.2018:

 1. Neporabljena sredstva na dan 31.12.2018   = 2.553.096 €
 2. Prevzete obveznosti za investicije = 2.223.943 €
 3. Prevzete obveznosti, ki bremenijo tekoči del proračuna = 189.305 €
 4. Nepriznana poraba sredstev za dvojezičnost (neupoštevanje uredbe) v letu 2018 = 60.000 €
 5. Razlika (1.-2.-3.-4.) (pokritost-prevzete obveznosti) = 79.848 €

Analiza terjatev na dan 31.12.2018 kaže nizko stopnjo vnovčljivosti, saj je od skupno 846.348 €, spornih 448.973 €, kar pomeni 53% oziroma za financiranje izvrševanja proračuna za leto 2019 lahko namenimo iz prejetih plačil terjatev le 397.375 €.

Neplačane  obveznosti, ki so zmanjšane za neplačane račune v višini 738.640 € in upoštevane že pri prikazu prevzetih pogodbenih obveznosti pod I. in II. na dan 31.12.2018, znašajo 684.576 €. Poplačilo le teh v višini 477.223 € se zagotavlja iz razlike neporabljenih sredstev v višini 79.848 € in iz prilivov terjatev v višini 397.375 €. Presežek nepokritih obveznosti v višini 207.353 €, ki nima pokritja v neporabljenih sredstvih in terjatvah na dan 31.12.2018 pa bremenijo finančni tok v letu 2019. V primeru brez kredita v višini 1.000.000 €, pa bi presežek nepokritih obveznosti znašal 1.207.353 €.

Izvrševanje investicijskega dela proračuna za leto 2019 je izredno oteženo tudi zaradi slabo pripravljenih projektov, ki imajo za posledice dodatne obremenitve na proračun, in sicer:  izpad pri črpanju nacionalnih in evropskih sredstev, kot npr.: Center za zaščito in reševanje – ureditev plazišča (zaledne brežine) in nakup opreme v ocenjeni višini 200.000 € - dodatna obremenitev proračuna, projekt ICC pri kolesarskem centru v Čentibi - dodatna obremenitev proračuna za cca 150.000 €,  Krajinsko parkirišče in športno rekreacijske vsebine pri DSŠ Lendava – nevarnost izgube 300.000 € nacionalnih sofinancerskih sredstev, ureditev ceste v Čentibi - dodatna obremenitev 50.000 €, itd.

Tekoči proračun bremenijo tudi nenujni in negospodarni izdatki za poslovni najem vozil v višini 882 €/mesec in stroški servisiranje najetega dolgoročnega kredita konec leta 2018 v višini cca 460 €/mesec.

Kljub vsem navedenim težavam se Občina Lendava za izvrševanje proračuna 2019 ni dodatno zadolžila, zmanjšala je zadolžitev v skladu z anuitetnimi načrti v višini 338.041€, kar pomeni, da znaša trenutna zadolžitev 2.368.172 €. Prav tako je povišala sredstva za subvencije gospodarstvu iz 29.000 € v letu 2018 za 80.000 € v letu 2019. Povišala je glavarine za krajevne skupnosti za 20% in pomoč ob rojstvu otrok iz 160 na 400 €/otroka. Zaradi zagotavljanja možnosti razvoja je pospešila aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja. Za izvedbo aktivnosti v letu 2019 je porabila že cca 80.000 €.