• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Celostna prometna strategija Občine Lendava

Polni naziv projekta: Celostna prometna strategija

Predvideno izvajanje projekta: v letih 2016 in 2017
Status: V izvajanju
Predvideni stroški operacije: 75.000,00 €, od tega je delež Občine 22.745,90 €

Občina Lendava je uspešno pridobila sofinanciranje operacije "Celostna prometna strategija", s strani RS, Ministrstva za infrastrukturo, v okvirju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020; os št. 4: Trajnostna raba, s specifičnim ciljem; Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

S sprejetjem Celostne prometne strategije naj bi se začel dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja, kot tudi prometna varnost. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije.

Splošni cilji projekta so:

 • boljša povezanost občinskega središča z ostalimi naselji v občini ter povezanost občine z regijskih središčem in ostalimi regijami in sosednjimi državami,
 • zmanjševanje prometa v starem mestnem jedru, 
 • ureditev območja za pešce oz. območja enakovrednosti peš in motornega prometa, z vzpostavitvijo alternativnih prometnih povezav v starem mestnem jedru
 • povečanje prometne varnosti posebej za šolske otroke in s tem povezane varne poti v šolo,
 • boljši in učinkovitejši potniški in tovorni promet,
 • vzpostavitev medkrajevnega javnega potniškega prometa, na območjih, kjer je le ta pomanjkljiv,
 • boljša izkoriščenost prometne infrastrukture,
 • boljša mobilnost vseh prebivalcev in lažja dostopnost do delovnih mest in storitev za vse,
 • doseganje pozitivnih učinkov na okolje,
 • doseganje pozitivnih učinkov na zdravje prebivalcev,
 • boljša kakovost bivanja,
 • vključevanje javnosti v proces načrtovanja prometnega sistema v občini,
 • izboljšanju dostopa do sredstev EU,
 • zmanjšanje zasebnih izdatkov za prevoz,
 • sprememba potovalnih navad občanov,
 • smotrnejša poraba občinskega proračuna – boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture…

Specifični cilji projekta so:

 • ureditev avtobusnih postajališč,
 • ureditev avtobusne postaje Lendava,
 • postavitev polnilnice za alternativna pogonska goriva,
 • možnost ureditve železniške povezave z omrežjem v Sloveniji in na Madžarskemm
 • vzpostavitev manjkajočih kolesarskih in peš povezav, 

CPS mora biti izdelana v skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Kot zaključek izdelave mora biti sprejet akcijski načrt za izvedbo te CPS.

Izdelava celostne prometne strategije je razdeljena na 3 faze in 9 korakov.

1. faza;  1 + 3 = 4 mesece

1. korak: POSTAVITEV TEMELJEV PRIPRAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE in OPREDELITEV PROCESA

2. korak: ANALIZA STANJA IN OBLIKOVANJE MOŽNIH SCENARIJEV

2. faza; 1 + 2 = 3 mesece

3. korak: OPREDELITEV VIZIJE TER PRIORITET

4. korak: IZBIRA UKREPOV IN PRIPRAVA AKCIJSKO-PRORAČUNSKEGA NAČRTA

3. faza; 2 + 2 + 1 = 5 mesecev

5. korak: NAČRTOVANJE IZVAJANJA CPS IN DODELITEV PRISTOJNOSTI IN VIROV

6. korak: VZPOSTAVITEV NADZORA, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

7. korak: SPREJEMANJE CPS

V sklopu vseh faz se izvajata:

8. korak: VKLJUČEVANJE JAVNOST

9. korak: DODATNE ZAHTEVE

Podrobnejše informacije v zvezi s projektom izdelave Celostne prometne strategije so razvidne iz razpisne dokumentacije.

Kronologija:

28. julij 2016: Prva delavnica v sklopu priprav celostne prometne strategije. Več.

16. - 22. september 2016: Evropski teden mobilnosti. Več.

5. januar 2017: Javna razprava o celostni prometni strategiji. Več.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.«

Operacijo po sklepu Ministrstva za infrastrukturo do največ 85 % upravičenih stroškov financira Evropska unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4.: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Preostala sredstva zagotavlja Občina Lendava v proračunu občine za leti 2016 in 2017.