• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A

Leto: 2013 - 2015
Status: končano
Vrednost gradbenih del: 4.386.211,73 EUR (brez DDV)

Namen projekta: V sklopu projekta se je obnovil vodovodni sistem, s čimer je zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo in povečanje števila oseb oskrbovanih iz javnih vodovodnih sistemov. Prebivalci Občine Lendava so po izvedbi investicije vezani na vodne vire, ki zagotavljajo stalno neoporečno vodo.

Izvedena so bila dela:

 • Izgrajeni so bili transportni vodi ter povezovalni vod v skupni dolžini 8 km in razširjen vodni vir Gaberje (s kapaciteto 99 l/s) ter izgrajeno prečrpališče v Mostju.
 • Rekonstruirano je bilo sekundarno vodovodno omrežje na šestih odsekih  (v naseljih Kot, Gornji in Dolnji Lakoš, v industrijskem območju, Trimlinih s priključkom Petišovci, Dolgi vasi)
 • Rekonstruirano je bilo transportno vodovodno omrežje v Kolodvorski ulici v Lendavi in pri Domu starejših občanov Lendava
 • Rekonstruirano je bilo primarno vodovodno omrežje v Kidričevi in Kranjčevi ulici ter priključek Lakoš
 • Izgrajena je bila vodovodna povezava med naseljema Kamovci in Radmožanci ter izgrajeno črpališče v Radmožancih
 • Urejene so bile hidravlične in tlačne razmere na vodovodnem omrežju občine Lendava – vodohran Berden, z izgradnjo dodatnega rezervoarja
 • Odstranjen je bil obstoječ vodohran Piramida in kompletno na novo izgrajen vodohran Piramida
 • Obnovljenih je bilo 8 vodovodnih črpališč (Pince, 5 črpališč v Čentibi, v Dolini in Dolgi vasi)
 • Zaradi zagotavljanja požarne varnosti je bilo izgrajeno novo črpališče v Petišovcih, ob nadvozu avtoceste.
 • Izvedla se je kompletna rekonstrukcija obstoječega vodohrana v Lendavi 
 • Zamenjala se je obstoječa salonitna cev od Glavne ulice do VH Gregorčičeva
 • Center vodenja se je posodobil in nadgradil z novo programsko in strojno opremo. Vsi objekti sistema A so vključeni v skupni SCADA sistem. 

Izvedbeni cilji v številkah:

 • Skupno je bilo tako izgrajenih 12 km transportnih vodov,
 • 3,54 km primarnih vodov,
 • 8,68 km sekundarnih vodov,
 • izgrajena 4 črpališča,
 • obnovljenih 8 črpališč,
 • obnovljena 2 vodohrana,
 • izgrajen en vodohran,
 • razširjen vodni vir Gaberje ter
 • nadgrajen center vodenja. 

Obveščanje: Podrobnosti v zvezi z izgradnjo so občani lahko spremljali preko medijev, spletne strani projekta (www.pomurskivodovod-sistemA.si), občinske spletne strani (www.lendava.si) in občinskega upravljavca vodovodnega omrežja (www.eko-park.si).

Sofinancerji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (sofinancer stroškov izgradnje transportnih vodovodov in vodnih virov v celoti, z izjemo DDV), EU (Kohezija), RS (vodni sklad) – skupaj 90% neto upravičenih stroškov, delež občin kot investitorjev znaša 10% vrednosti neto upravičenih stroškov in plačila DDV.

30.11.2015: Slavnostna otvoritev novega vodovodnega omnrežja. Več.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.